• Visi portālā Retrokey.net ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  • Kļūstot par reģistrēto sociālā tīkla Retrokey.net lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
  • Katrs reģistrētais sociālā tīkla Retrokey.net lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem sociālā tīkla Retrokey.net reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Retrokey.net.
  • Ja lietotājs reģistrējoties izmanto viena klikšķa iespēju cauri citiem sociālajiem tīkliem (draugiem.lv, facebook.com, u.c.), personai ir pienākums personu datu aizsardzībai Lietotāja konta uzstādījumos norādīt savu e-pastu un paroli. Tas tiek prasīts, jo citi sociālie tīkli Retro Key neizpauž personas e-pastu, kas vajadzīgs „iespēju atslēgas” sasaistei ar lietotāju un paroles atgādinājumiem tās nozaudēšanas gadījumā, ka arī personas datu drošībai, ja persona slēdz savu darbību citā sociālā tīklā, caur kuru ierasti notiek reģistrācija.
  • Iespēju atslēga ir garantēti sasaistīta ar peronu tikai gadījumā, ja lietotājs konta uzstādījumos norāda savu e-pastu.